Ansökan om stöd för kompetensförsörjning / verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Från och med budget 2020 och framåt i planperioden finns särskilt avsatta medel för att säkra personal- och kompetensförsörjningen samt kommunövergripande digitaliseringsarbete. 
Enligt uppdragsformuleringen ska kommundirektören i samråd med förvaltningschefsgruppen besluta om hur och till vilka specifika grupper eller insatser medlen används.  

Medel kan beviljas för tillkommande driftskostnader och totalt fördelas 42,5 mkr under tiden 2020-2023. Exempel på dessa kostnader är kostnader för vikarier, konsulter inkl. resurser från IT-avdelningen eller mindre materialkostnader. Medlen avser inte inköp av inventarier eller verksamhetssystem. 

Ansökan sker med hjälp av denna e-tjänst. Skriv en insats/aktivitet per ansökan. 

Ansökan ska skickas in senast 14 februari 2021. Försök hålla ansökan så kort och kärnfull som möjligt. 

Grunder för bedömning av ansökningar:
Verksamheterna kan söka medel för både projekt och förstudier men projekt är prioriterade. Förstudier kan därför endast få medel när alla projekt, som bedöms leva upp till en rimlig nivå på nedanstående bedömningsgrunder, har fått sina tilldelningar. 

  1. Insatser som syftar till en effektivisering som är nödvändig i en växande kommun. Dvs att vi gör saker enklare utan att fler resurser används och med bibehållen kvalitet.
  2. Aktiviteter som syftar till att främja verksamhetsutvecklingsarbetet och dess ingående processer, med fördel aktiviteter som innebär samarbete över flera förvaltningar (och gärna gynnar de kommunala bolagen)
  3. Insatser som syftar till att ge en nytta och positiv effekt för kommuninvånarna
  4. ​Insatser som syftar till att ge en nytta och positiv effekt för medarbetarna
  5. Insatser som knyter an till strategier inom digitalisering/kompetensförsörjning 

Kontaktpersoner
Kompetensförsörjning: HR-strateg Richard Hammar, richard.hammar@varberg.se
Digitalisering och IT: Projektledare Mary Todelius, mary.todelius@varberg.se
Ekonomi: Ekonom Anna Karlsson, anna.karlsson1@varberg.se

Frågor om e-tjänsten

Mary Todelius
mary.todelius@varberg.se
0721517311

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsens förvaltning
ks@varberg.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa