Växla semesterdagstillägg mot semesterdagar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lokalt kollektivavtal om möjlighet att byta semesterdagstillägget mot ledighet

Erbjudandet gäller semesteranställda med anställning under hela nästkommande kalenderår i Varbergs kommun. Erbjudandet innebär möjlighet att byta semesterdagstillägget mot ledig tid.

Genom avstående av semesterdagstillägget för ett helt kalenderår, erhåller arbetstagaren fem extra lediga dagar fram till och med det kalenderår han/hon fyller 39 år respektive sex lediga dagar från och med det kalenderår han/hon fyller 40 år. Semesterdagstillägget beräknas enligt AB § 27 mom. 15.

För att kunna ta del av möjligheten till växling av semesterdagstillägget mot extra lediga dagar, får antalet sparade semesterdagar inte överstiga 20 dagar vid årets början.

Ansökan ska göras senast 30 november och avse nästkommande kalenderår.

Växlingen av semesterdagstillägget till lediga dagar samt alla ordinarie semesterdagar som arbetstagaren är berättigad till enligt AB § 27 mom. 5 ska tas ut under aktuellt kalenderår. De extra ledighetsdagarna kan tas ut som hel dag eller per timme och ska vara uttagna under kalenderåret. Någon möjlighet att spara de extra dagarna finns inte och genom detta erbjudande avstår arbetstagaren alltså också från möjligheten att spara av det berörda kalenderårets semesterdagar.

Chefen ska pröva om det är förenligt med verksamhetens behov. Eventuellt avslag på ansökan ska motiveras muntligt.

För de växlade dagar som på grund av oförutsedda händelser inte tagits ut under året sker återbetalning av belopp motsvarande det omvandlade semesterdagstillägget. Oförutsedda händelser kan vara längre tids sjukdom eller annan längre ledighet. Om en oförutsedd händelse inträffar, kontaktar respektive chef personaladministrativa avdelningens chef, som gör bedömningen om tillräckliga skäl finns för återbetalning.

Växling av semesterdagstillägget mot ledighet kan påverka förmåner från socialförsäkringarna som sjukpenning, sjukersättning, föräldrapenning, arbetsskadeersättning, arbetslöshetsersättning och ålderspension mm.

Vid byte till facklig organisation som inte tecknat motsvarande kollektivavtal gäller träffat enskilt avtal som beviljats för kalenderåret. Den lokala överenskommelsen gäller från och med första oktober 2013.

Mer information om semesterväxling hittar du i vårt intranät Vinden.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa